Polityka Prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1 Cel Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Techcon Poland Sp. z o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze, NIP 9542775512, REGON 366765874, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668016 (zwany dalej Techcon Poland lub Firma)

1.2. Zakres Polityki Prywatności
1.2.1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób prywatnych (zwanych dalej Podmioty), których dotyczą działania związane z przetwarzaniem danych Techcon Poland opisane w punkcie 1.2.2. Polityki Prywatności.

1.2.2. Pozyskiwanie danych osobowych przez Techcon Poland:
(1) za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego w ramach domeny https://shop.tech-congroup.pl/  (zwany dalej Sklep internetowy),
(2) za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.tech-congroup.pl (zwanej dalej Strona internetowa) i pod następującymi linkami:
2.1. link do menu „e-DM”,
2.2. link do menu „Kontakt”,
2.3. link do menu „Kariera”,
(3) poprzez przechowywanie danych osobowych Klientów oraz osób kontaktowych w elektronicznej bazie danych,

1.3. Dostępność Polityki Prywatności
Aktualna wersja Polityki Prywatności jest dostępna przez cały czas w siedzibie firmy zdefiniowanej w punkcie 1.1 w formie papierowej, a w formie elektronicznej na stronie internetowej pod linkiem „informacje o przetwarzaniu danych”.

1.4. Zmiany w Polityce Prywatności
Tecchcon Poland ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w razie potrzeby, jednostronnie, bez uprzedniego powiadomienia, ze skutkiem takiej zmiany. Firma poinformuje Podmiot o takiej zmianie w w miejscach określonych w punkcie 1.3.

1.5. Obowiązujące prawo
Firma oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z informacjami i przepisami obowiązującego prawa [mianowicie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwane dalej: Rodo), akt nr CXII z 2011 w sprawie prawa do informacyjnego samostanowienia i wolności informacji (zwany dalej: Ai) oraz akt Nr CVIII z 2001 w sprawie handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego (dalej: Eto)]

1.6. Definicje
Terminy pisane wielką literą użyte w Polityce Prywatności, niezdefiniowane oddzielnie, mają znaczenie przewidziane w przepisach prawa wskazanych w punkcie 1.5.

1.7. Autentyczność, dokładność danych osobowych
Dane osobowe są dostarczane Techcon Poland przez Podmioty. Wyłącznie Podmiot ponosi odpowiedzialność za autentyczność i poprawność danych osobowych dostarczanych Firmie w jakikolwiek sposób. Firma nie ponosi odpowiedzialności za otrzymanie niepełnych danych osobowych lub jakiekolwiek konsekwencji wynikających z błędnie dostarczonych danych, wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność w tym względzie.

1.8. Bezpieczeństwo danych
Powinnością Techcon Poland jest zapewnienie bezpieczeństwa przekazywanych mu danych osobowych i ich właściwe wykorzystywanie. Dane osobowe są przetwarzane przez Firmę w sposób poufny, a Firma podejmuje wszelkie środki w zakresie bezpieczeństwa, technologii i organizacji, które służą bezpieczeństwu danych osobowych.

II. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Indywidualne pozyskiwanie danych osobowych przez Firmę przedstawiane są na oddzielnych wykresach.

1. Pozyskiwanie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego
1. Opis pozyskiwania danych:
Sklep internetowy jest katalogiem produktów Firmy dostępnym na stronie internetowej, która oferuje do sprzedaży produkty lub ich części dystrybuowane przez Techcon Poland (zwane dalej: Produkt). Składając zamówienie w formie elektronicznej w Sklepie internetowym i przyjmując zlecenie przez Firmę (oficjalne potwierdzenie)  Umowa kupna-sprzedaży wchodzi w życie między osobą składająca zamówienie jako nabywcą (dalej: Klient lub Podmiot ) oraz Techcon Poland jako sprzedawcą. W celu zawarcia wyżej wspomnianej umowy dane osobowe klienta określone w niniejszej klauzuli są nieodzowne. Firma odnotowuje, że w przypadku gdy klient nie jest osobą fizyczną, przetwarzanie danych osobowych  odbywa się w według punktów 1.1-1.4 Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko osoby kontaktowej Zamawiającego i/lub klienta jako osoby niefizycznej oraz hasło dostarczone przez Firmę tej osobie po dokonaniu rejestracji w celu uzyskania dostępu.

Na stronie internetowej Sklepu internetowego Podmioty mogą dostarczać dane w następujących sytuacjach:
1.1. pod linkiem „Prośba o ofertę”
1.2. pod linkiem „Rejestracja”
1.3. pod linkiem „Wyślij zamówienie”

2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu..
2.1. Dane osobowe zarejestrowane pod linkiem „Prośba o ofertę”
1. imię i nazwisko [tylko w przypadku osób fizycznych]
2. adres (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu)

    [tylko w przypadku osób fizycznych]
3. adres e-mail [tylko w przypadku osób fizycznych]
4. numer telefonu [tylko w przypadku osób fizycznych]

2.2. Dane osobowe zarejestrowane pod linkiem „Rejestracja”
1. imię i nazwisko [tylko w przypadku osób fizycznych]
2. stanowisko
3. adres (kod pocztowy, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu)

    [tylko w przypadku osób fizycznych]
4. Kod podatkowy [tylko w przypadku osób fizycznych]
5. adres e-mail [tylko w przypadku osób fizycznych]
6. numer telefonu [tylko w przypadku osób fizycznych]

2.3. Dane osobowe zarejestrowane pod linkiem „Wyślij zamówienie”
1. szczegóły zamówionych produktów

3. Cel przetwarzania danych:
W przypadku osób fizycznych w celu późniejszej sprzedaży Produktu, ponadto ustanowienie/utrzymywanie kontaktu w celu przedstawienia oferty. W przypadku osób niebędących osobami fizycznymi celem przetwarzania danych osobowych osoby kontaktowej Zamawiającego  jest zapewnienie utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w celu przedstawienia oferty, późniejszej sprzedaży Produktu oraz ustanowienie/utrzymywanie kontaktu w celu przedstawiania ofert. [ofertowanie, komunikacja/Omówienie terminów i warunków oferty]
Sprzedaż Produktów oraz ich dostawa na rzecz osoby fizycznej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz wykonywanie obowiązków księgowych Firmy ww związku ze sprzedażą. W przypadku osób niebędących osobami fizycznymi celem przetwarzania danych osobowych osoby kontaktowej Zamawiającego jest zapewnienie kontaktu z Zamawiającym w celu sprzedaży Produktów klientom oraz ich dostawa za pośrednictwem Sklepu internetowego. [sprzedaż Produktu/ sprzedaż i zakup, obsługa przesyłek, a ponadto wykonywanie obowiązków prawnych Firmy]

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z artykułem 6 (1) b) Rodo, czyli przetwarzanie danych jest wymagane celem stworzenia i realizacji umowy kupna-sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych związane z zapytaniem ofertowym, rejestracją, logowaniem przez klientów odbywa się również zgodnie z artykułem 6 (1) b) RDdo, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z artykułem 6 (1) c Rodo, tj. przetwarzanie danych Podmiotów stanowi wykonanie zobowiązań prawnych (zobowiązania podatkowe i księgowe zgodnie z prawem) jakim podlega Firma. .

5. Czas przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe Podmiotów są przechowywane przez Techcon Poland podczas trwania stosunku umownego, aż do wykonania umowy, odpowiednio na czas określony następnie zgodnie z sekcją 169 ustawy nr C 2000 o rachunkowości 8 lat, do dnia 31 grudnia 2017 zgodnie z sekcją 47 podsekcja 3 i sekcja 164 ustawy nr XCII z dnia 2003 w sprawie zarządzenia podatkowego (Old TA), natomiast od dnia 1 stycznia 2018 roku do terminu przedawnienia zgodnie z sekcją 78 podsekcją 3 i sekcją 202 ustawy nr CV z 2017 o zarządzeniu opodatkowania (Nowa TA).

6. Prawa Podmiotu:
Prawa zgodnie z Rozdziałem III Polityki Prywatności.

7. Korzystanie z praw Podmiotu:
Zgodnie z Rozdziałem IV Polityki Prywatności.

8. Administrator ochrony danych osobowych:
Techcon Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze
Numer REGON: 366765874
Reprezentowana przez: Menedżer Generalny Almo Fetahović
Numer NIP: 9542775512
adres e-mail: almo.fetahovic@tech-congroup.com

2. Pozyskiwanie danych osobowych za pośrednictwem Strony internetowej
2.1. marketing bezpośredni i cel marketingowy z treścią reklamy (e-DM)

1. Opis pozyskiwania danych:
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy nr XLVIII z 2008 r. w sprawie podstawowych wymagań i niektórych ograniczeń komercyjnej działalności reklamowej (dalej: CAA) Firma przekaże reklamę Podmiotowi jako adresatowi reklamy w drodze bezpośredniego zaproszenia, w szczególności drogą korespondencji elektronicznej lub innego indywidualnego narzędzia komunikacji (dalej: E-DM) jeśli zażądał tego Podmiot i wyraził na to zgodę z wyprzedzeniem, wyraźnie i z własnej natury. E-DM zostaną wysłane przez Firmę wyłącznie pocztą elektroniczną.

2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:
1. imię i nazwisko [tylko w przypadku osób fizycznych]
2. adres e-mail [tylko w przypadku osób fizycznych]

3. Cel przetwarzania danych:
Wysyłanie ofert w celu marketingu bezpośredniego i marketingu z treścią reklamową promującą Firmę, jej produkty i usługi, informowanie o aktualnych ofertach Firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z artykułem 6 (1) a) Rodo, czyli na podstawie zgody Podmiotu.
Podmiot ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed takim wycofaniem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane przez Podmiot klikając link „Anuluj subskrypcję” w Newsletterze lub złożone na piśmie bez obowiązkowego sformułowania, które winno być wysłane do każdej osoby/ jednostki Techcon Poland zdefiniowanej w rozdziale IV niniejszej Polityki Prywatności. Cofnięcie zgody ma miejsce z chwilą jej potwierdzenia przez Firmę.

5. Czas przechowywania danych osobowych:
Do momentu cofnięcia zgody. Fakt i datę rezygnacji z subskrypcji rejestruje się w celu udowodnienia, że ​​dane z przeszłości nie mogą być z nich odzyskane, jednak rezygnacja z subskrypcji może być potwierdzona przy wskazywaniu konkretnych danych. Wycofanie zgody staje się skuteczne najpóźniej po 24 godzinach od momentu, gdy Firma dowie się o tym fakcie.

6. Prawa Podmiotu:
Prawa zgodnie z Rozdziałem III Polityki Prywatności.

7. Korzystanie z praw Podmiotu:
Zgodnie z Rozdziałem IV Polityki Prywatności.

8. Administrator ochrony danych osobowych:
Techcon Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze
Numer REGON: 366765874
Reprezentowana przez: Menedżer Generalny Almo Fetahović
Numer NIP: 9542775512
adres e-mail: almo.fetahovic@tech-congroup.com


2.2. Dane osobowe zarejestrowane pod linkiem „Kontakt”, przetwarzanie zapytania ofertowego

1. Opis pozyskiwania danych:
Podmiot może pod linkiem „KONTAKT” wysyłać wiadomości email do Firmy w celu nawiązania / utrzymania kontaktu. Podmiot jest nadawcą żądania.

2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:
1. imię i nazwisko [tylko w przypadku osób fizycznych]
2. adres e-mail [tylko w przypadku osób fizycznych]
3. numer telefonu [tylko w przypadku osób fizycznych]

4. wiadomość email [tylko w przypadku osób fizycznych]

3. Cel przetwarzania danych:
Obsługa, odpowiadanie na zapytania ofertowe, administracja w związku z usługami Firmy.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z artykułem 6 (1) b) Rodo, czyli przetwarzanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z Techcon Poland, ustalenia kroków przed zawarciem takiej umowy, wykonania umowy, zaspokojenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy.

5. Czas przechowywania danych osobowych:
Zapytania ofertowe są przechowywane przez Firmę przez 12 miesięcy od otrzymania po czym są usuwane, z wyjątkiem bieżących zapytań ofertowych, które są usuwane po upływie 12 miesięcy od zakończenia sprawy.

6. Prawa Podmiotu:
Prawa zgodnie z Rozdziałem III Polityki Prywatności.

7. Korzystanie z praw Podmiotu:
Zgodnie z Rozdziałem IV Polityki Prywatności.

8. Administrator ochrony danych osobowych
Techcon Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze
Numer REGON: 366765874
Reprezentowana przez: Menedżer Generalny Almo Fetahović
Numer NIP: 9542775512
adres e-mail: almo.fetahovic@tech-congroup.com

2.3. Dane osobowe zarejestrowane pod linkiem „Kariera”, przechowywanie podań o pracę
1. Pozyskiwanie danych osobowych:
Firma zbiera CV, listy motywacyjne, podania o pracę za pośrednictwem dwóch kanałów (zwanych dalej łącznie: Podanie): (I.) poprzez przekazywanie przez firmy rekrutacyjne i / lub (II.) za pośrednictwem linku KARIERA na stronie internetowej. Pod linkiem „KARIERA” Firma umożliwia każdej osobie fizycznej (zwanej dalej: Wnioskodawcą) przesłanie swoich aplikacji na stronę internetową i udostępnienie ich Firmie. Aplikacji (1) dotyczących określonego stanowiska lub (2) bez wskazania konkretnego stanowiska. Otrzymane aplikacje są rejestrowane przechowywane przez Firmę w sposób usystematyzowany. Firma wysyła automatyczne potwierdzenie na adres e-mail Wnioskodawcy po otrzymaniu Wniosków otrzymanych za pośrednictwem linku KARIERA.

2.Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:
Imię i nazwisko, adres e-mail, a także wszelkie dane osobowe zawarte we wniosku, w szczególności, ale nie wyłącznie, najwyższy stopień szkolny, umiejętności językowe, doświadczenie zawodowe, miejsce zamieszkania. W przypadku zidentyfikowania przez Firmę danych szczególnie chronionych w aplikacji, zostaną one niezwłocznie usunięte, chyba że przetwarzanie danych jest konieczne do wykonania obowiązków Firmy lub Wnioskodawcy wynikających z przepisów prawnych regulujących zatrudnienie, a także zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz za korzystanie z ich szczególnych praw.

3. Cel przetwarzania danych:
Wypełnianie wakatów i / lub stanowisk będących wakatami w Firmie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
[Rodo artykuł 6 ust. 1 lit. a)] zgody Podmiotu. Cofnięcie zgody:
Wnioskodawca ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed takim wycofaniem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane przez Wnioskodawcę na piśmie bez obowiązkowego sformułowania, które winno być wysłane do każdej osoby/ jednostki Techcon Poland zdefiniowanej w rozdziale IV niniejszej Polityki Prywatności. Cofnięcie zgody ma miejsce z chwilą jej potwierdzenia przez Firmę.

5. Czas przechowywania danych osobowych:
(I.) W przypadku przesyłania kandydatów do Firmy przez firmy rekrutacyjne czas przetwarzania danych jest zgodny z czasem trwania rekrutacji, tj. czas między datą wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę a datą zakończenia rekrutacji. Firma usunie dane osobowe (Wnioski) Wnioskodawców, którzy nie zostali wybrani, niezwłocznie po wypełnieniu stanowiska, ale najpóźniej po dwóch miesiącach od złożenia Wniosku, również w przypadku wycofania Wnioskodawcy podczas rekrutacji. Jeżeli Firma zamierza zachować wniosek Wnioskodawcy niewybranego po zakończeniu rekrutacji, informuje go z wyprzedzeniem, w szczególności o celu i czasie jego trwania, a następnie zbiera zgodę Wnioskodawcy, w którym to przypadku rozpatruje wniosek przez określony okres dwóch miesięcy od udzielenia takiej zgody i usuwa je po upływie tego terminu, a także w przypadku wycofania zgody przez Wnioskodawcę w tym okresie.

(II.) w przypadku gdy podania o pracę są przechowywane za pośrednictwem linku Kariera na stronie internetowej:
(1) W przypadku wskazania określonego stanowiska: Firma w każdym przypadku wyznaczy termin na złożenie wniosku. W terminie dwóch miesięcy od upływu tego terminu Firma podejmie decyzję o wyniku rekrutacji, wyborze Wnioskodawcy odpowiedniego do danego stanowiska oraz o zakończeniu rekrutacji. Firma informuje Wnioskodawców o wyniku rekrutacji. Czas przetwarzania danych to czas trwania rekrutacji, tj. czas między datą wyrażenia zgody przez Wnioskodawcę a datą zakończenia rekrutacji. Firma usunie dane osobowe (Wnioski) Wnioskodawców, którzy nie zostali wybrani, niezwłocznie po wypełnieniu stanowiska, ale najpóźniej po dwóch miesiącach od złożenia Wniosku, również w przypadku wycofania Wnioskodawcy podczas rekrutacji. Jeżeli Firma zamierza zachować wniosek Wnioskodawcy niewybranego po zakończeniu rekrutacji, informuje go z wyprzedzeniem, w szczególności o celu i czasie jego trwania, a następnie zbiera zgodę Wnioskodawcy, w którym to przypadku rozpatruje wniosek przez określony okres dwóch miesięcy od udzielenia takiej zgody i usuwa je po upływie tego terminu, a także w przypadku wycofania zgody przez wnioskodawcę w tym okresie.

(2) W przypadku braku wskazania konkretnego stanowiska: Firma usunie Wniosek po upływie dwóch miesięcy od udzielenia zgody, a także w przypadku wycofania przez Wnioskodawcę zgody w tym okresie.

6. Adresaci podań o pracę
Osoby uprawnione do otrzymywania podań o pracę: Menedżer Generalny Almo Fetahović.

4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz osób kontaktowych w elektronicznej bazie danych


1. Opis pozyskiwania danych:
Firma rejestruje dane Klientów w elektronicznej bazie danych. W bazie danych dane Klientów są przechowywane przez Firmę oddzielnie i systematyzowane do czasu zakończenia przetwarzania danych, dane te nie będą drukowane.


2. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu:
W przypadku osoby fizycznej:
1. imię i nazwisko
2. miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu)
3. numer telefonu
4. adres e-mail
5. szczegóły faktury (nazwa, adres; w przypadku odchyleń od danych na wykresie nr 1 Punkt 2.2., Tylko w przypadku danych osób fizycznych)
6. Szczegóły dostawy (nazwa, adres; w przypadku odchyleń od danych na wykresie nr 1 Punkt 2.2., Tylko w przypadku danych osób fizycznych)
7. Kod podatkowy/NIP

W przypadku klientów niebędących osobami fizycznymi, dane osoby kontaktowej Zamawiającego:
1. Imię i Nazwisko   
2. numer telefonu
3. adres e-mail

3. Cel przetwarzania danych:
Zawarcie i realizacja umowy dla klientów będących osobami fizycznymi, tj. sprzedaż produktów i ich dostarczenie do Klienta, wykonanie powiązanych zobowiązań podatkowych i księgowych Firmy. W przypadku Klientów niebędących osobami fizycznymi celem przetwarzania danych osoby kontaktowej Klienta jest zapewnienie utrzymania kontaktu z Klientem w celu nawiązania i wykonania umowy z Klientem, tj. sprzedaż produktów i ich dostarczenie do klienta. [sprzedaż / sprzedaż i zakup produktu, obsługa powiązanej przesyłki, a ponadto wykonywanie obowiązków prawnych Firmy]

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z artykułem 6 (1) b) Rodo, czyli przetwarzanie danych jest wymagane do ustanowienia i realizacji umowy kupna-sprzedaży. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie danych reprezentuje wykonywanie obowiązków prawnych (podatkowych i rachunkowych zgodnie z prawem), którym podlega spółka.

5. Czas przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe Podmiotów będą przetwarzane przez Firmę podczas istnienia stosunku umownego, aż do wykonania umowy, odpowiednio przez określony czas, zgodnie z § 169 ustawy nr C z 2000 r. W sprawie rozliczania za 8 lat, do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z § 47 ust. 3 i § 164 ustawy nr XCII z 2003 r. W sprawie kolejności opodatkowania (stara TA), natomiast od 1 stycznia 2018 r. Do terminu przedawnienia zgodnie z § 78 ust. 3 i § 202 ustawy nr Życiorys z 2017 r. W sprawie kolejności opodatkowania (nowa TA).

6. Prawa Podmiotu:
Prawa zgodnie z Rozdziałem III Polityki Prywatności.

7. Korzystanie z praw Podmiotu:
Zgodnie z Rozdziałem IV Polityki Prywatności.

III. PRAWA PODMIOTÓW.
Następujące prawa przysługują Podmiotom w związku z powyższym przetwarzaniem danych.

3.1 Prawo do informacji
Podmioty mają prawo do informacji o faktach związanych z przetwarzaniem danych dotyczących ich danych osobowych przetwarzanych przez Firmę przed rozpoczęciem przetwarzania danych. Biorąc pod uwagę, że Podmioty same przekazują Firmie swoje dane osobowe, Firma będzie wypełniać swój obowiązek informowania zgodnie z art. 13 RODO w drodze niniejszej Polityce Prywatności.

3.2. Prawo dostępu (art. 15 Rodo)
Podmioty mają prawo do uzyskania w dowolnym momencie informacji o tym, które z ich danych osobowych są dokładnie przetwarzane przez Firmę. Na ich żądanie Firma przekaże ponadto informacje dotyczące celów, podstawy prawnej, czasu trwania przetwarzania danych dotyczących Podmiotu, a także kto i w jakim celu otrzymał ich dane (w tym w szczególności adresaci w krajach trzecich, a także jako organizacje międzynarodowe, jeśli dotyczy). Podmiot ma prawo dostępu do żądania w dowolnym momencie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych ich dotyczących i może sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych osobowych. Podmioty mają prawo do otrzymania informacji, że mogą złożyć skargę do organu nadzorczego. W przypadku pojawienia się danych, które nie zostały zebrane przez Firmę od Podmiotu, Podmiot może w dowolnym momencie zażądać informacji o źródle danych. W przypadku przekazania danych osobowych przez Firmę do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, Firma poinformuje podmiot również o odpowiednich zabezpieczeniach dotyczących przekazania. Pierwsza kopia danych osobowych podlegających przetwarzaniu zostanie przekazana Podmiotowi bezpłatnie. Za wszelkie dalsze kopie firma może naliczyć uzasadnioną opłatę w oparciu o koszty administracyjne i dostosowaną do ilości danych, o ich wysokości Firma powiadomi Podmiot z wyprzedzeniem. W przypadku gdy Podmiot zgłosi żądanie drogą elektroniczną, Firma przekaże Podmiotowi informacje w powszechnie używanej formie elektronicznej, chyba że Podmiot zgłosi inaczej. Prawo do otrzymania kopii nie wpływa negatywnie na prawa i wolności innych osób.

3.3. Prawo do sprostowania, zmiany (art. 16 Rodo)
Podmioty będą miały prawo do uzyskania od Firmy sprostowania niedokładnych danych osobowych lub tych zapisanych błędnie. Jeżeli dane są niekompletne – uwzględniając cel przetwarzania danych – Podmioty mogą uzyskać ich uzupełnienie. W przypadku gdy dane, których dotyczy wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie, dotyczą danych wskazanych na dowodzie osobistym lub karcie pobytu lub innym rejestrze autentyczności publicznej, sprostowanie lub uzupełnienie wymaga przedstawienia takiego dokumentu.

3.4 Prawo do  usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Podmioty będą miały prawo do uzyskania od Firmy usunięcia swoich danych osobowych, które zażądają od Firmy w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących przyczyn:

a) dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane przez Firmę;

b) Podmiot wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) Podmiot sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania lub sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO w celu bezpośredniego marketingu;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem przez Firmę;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia przez Firmę obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust.1 RODO.

W przypadku gdy Firma podała dane osobowe do publicznej wiadomości i jest zobowiązana do ich usunięcia, Firma podejmuje uzasadnione kroki, aby poinformować innych administratorów przetwarzających dane osobowe o obowiązku ich usunięcia.

Dane nie są usuwane, gdy przetwarzanie danych jest konieczne:

a) za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania przez prawo, któremu podlega Firma (np. wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych) lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Firmie;

c) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i), a także art. 9 ust. 3 RODO;

d) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo do usunięcia może uniemożliwić lub poważnie zakłócić osiągnięcie celów to przetwarzanie; lub

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

3.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rodo)
Podmioty mają prawo do uzyskania od Firmy ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z poniższych warunków:

a) Podmiot kwestionuje dokładność danych osobowych przez okres umożliwiający Firmie zweryfikowanie poprawności danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania;

c) Firma nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez Podmiot do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

d) Podmiot sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione podstawy Firmy są nadrzędne wobec podstaw Podmiotu. W takim przypadku ograniczenie obowiązuje przez czas trwania do momentu ustalenia, czy istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania danych, tj. czy uzasadnione uzasadnienia Firmy dotyczące przechowywania i przetwarzania danych zastępują uzasadnione podstawy Podmiotu do usunięcia danych.

Podczas ograniczenia dane są przechowywane wyłącznie przez Firmę bez dalszego przetwarzania, chyba że i) Podmiot wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie środków lub ii) przetwarzanie danych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych ponadto iii) w celu ochrona praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub iv) ze względu na ważny interes publiczny UE lub państwa członkowskiego.

Podmiot, który uzyskał ograniczenie przetwarzania, jest informowany przez Firmę przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania w sposób i w formie, w jakiej zażądał tego Podmiot w celu ograniczenia przetwarzania danych.

Firma powiadomi o każdym sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania żądanego przez Podmiot i przeprowadzonego przez Firmę do każdego odbiorcy, któremu dane osobowe zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Firma poinformuje Podmiot o tych odbiorcach, którzy zostali powiadomieni zgodnie z powyższym.

3.6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 Rodo)
Podmioty mają prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących, które są oparte na interesie publicznym lub egzekwowaniu uzasadnionych interesów Firmy lub osób trzecich (pkt ( e) if) art. 6 ust. 1 RODO), w tym profilowanie na podstawie tych przepisów. Firma nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że Firma wykaże istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Podmiotów lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Podmioty będą miały prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (jeśli Firma zastosuje takie informacje, dostarczy odpowiednie informacje) w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku sprzeciwu Firma nie będzie już przetwarzać danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów statystycznych, Podmioty mają prawo sprzeciwić się, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, przetwarzaniu danych osobowych w takich celach, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego z przyczyn w interesie publicznym.

3.7. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rodo)
Biorąc pod uwagę, że dane Podmiotów są przechowywane przez Firmę również w elektronicznej bazie danych. Podmioty mają prawo do otrzymania danych osobowych, które ich dotyczą, i które dostarczyły Firmie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie (przenośnik danych) i mają prawo do przesyłania tych danych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Firmy.. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Osobom w odniesieniu do tych danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Podmiotu (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO) lub wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku gdy Podmiot zażąda bezpośredniego przekazania danych osobowych między Administratorami, Firma wskaże, czy jest to technicznie wykonalne.

3.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 Rodo)
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego organu administracyjnego lub sądowego, Podmioty mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w miejscu zamieszkania, pracy lub miejscu domniemanego naruszenia, jeżeli Podmiot uważa, że przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą narusza RODO.

W Polsce organem nadzorczym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00

kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000


Organ nadzorczy, w którym skarga została złożona przez Podmiot, informuje o postępach i wynikach skargi, w tym o możliwości zastosowania środka prawnego zgodnie z artykułem 78 Rodo.

3.9. Prawo do skutecznego organu sadowego przeciwko organowi nadzorczemu (art. 78 Rodo)
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub pozasądowych organów odwoławczych, Podmioty mają prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego w stosunku do prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego dotyczącej ich. Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub pozasądowych środków odwoławczych, Podmioty mają prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego, jeżeli organ nadzorczy właściwy zgodnie z art. 55 i 56 RODO nie rozpatruje skargi lub nie informuje Podmiotu w ciągu trzech miesięcy o postępie lub wyniku skargi złożonej zgodnie z art. 77 RODO. Postępowanie przeciwko organowi nadzorczemu toczy się przed sądami państwa członkowskiego, w którym organ nadzorczy ma siedzibę.).

3.10. Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu  (art. 79 Rodo)
Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków odwoławczych, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z klauzulą ​​4.8, Podmioty mają prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego, jeżeli uważają, że ich prawa wynikające z art. RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania ich danych osobowych przez Firmę niezgodnie z RODO.

Postępowanie zostanie wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym Firma ma siedzibę, tj. przed sądami polskimi. Postępowanie może zostać wszczęte również przed sądem państwa członkowskiego, w którym Podmiot zamieszkuje.

3.11. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 Rodo)
Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności Podmiotów, Firma powiadomi Podmiot o naruszeniu danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Taka komunikacja opisuje w przejrzystym i prostym języku charakter naruszenia danych osobowych i zawiera co najmniej następujące informacje i środki:

a) nazwisko i dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innego punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji;

b) prawdopodobne konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;

c) środki podjęte lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym, w stosownych przypadkach, środki mające na celu złagodzenie jego ewentualnych negatywnych skutków.

Przekazywanie Podmiotom informacji na temat naruszenia danych osobowych nie będzie wymagane, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

a) Firma wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie danych osobowych, w szczególności tych, które sprawiają, że dane osobowe stają się niezrozumiałe dla żadnej osoby, która nie jest uprawniona do dostępu do nich, takich jak szyfrowanie;

b) Firma podjęła kolejne środki, które zapewnią, że wysokie ryzyko dla praw i wolności Podmiotów nie będzie już prawdopodobne;

c) komunikacja wymagałaby nieproporcjonalnego wysiłku

W przypadkach opisanych powyżej, Podmioty zostaną powiadomieni za pomocą informacji ujawnionych publicznie lub zostaną podjęte podobne środki w celu zapewnienia powiadomienia Podmiotu o podobnej skuteczności.

IV. EGZEKWOWANIE PRAW PODMIOTU, OKREŚLANIE WNIOSKÓW, KONTAKT ZE SPÓŁKĄ

Korzystając z przysługujących im praw, Podmioty przesyłają wnioski i) na piśmie, pocztą, ii) osobiście do siedziby Firmy lub iii) pocztą elektroniczną na adres e-mail Firmy.

Dane kontaktowe firmy/Administratora danych:
Nazwa firmy: Techcon Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze
Numer REGON: 366765874
Reprezentowana przez: Menedżer Generalny Almo Fetahović
Numer NIP: 9542775512
adres e-mail: almo.fetahovic@tech-congroup.com
Strona internetowa: www.tech-congroup.pl

﷟W przypadku wątpliwości co do tożsamości Podmiotu lub dostarczone dane nie są wystarczające do identyfikacji, Firma ma prawo zażądać od Podmiotu dalszych danych identyfikacyjnych niezbędnych i odpowiednich do potwierdzenia tożsamości.

Jeżeli osoba składająca wniosek nie potwierdzi ponad wszelką wątpliwość swojej tożsamości, a zatem Firma może go nie zidentyfikować, może odmówić przetworzenia takiego żądania.

Firma bez zbędnej zwłoki, jednak wszelkimi środkami, w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania poinformuje Podmiot o środkach podjętych na jego podstawie. W razie potrzeby, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Firma poinformuje Podmiot o przedłużeniu terminu wraz ze wskazaniem przyczyn takiego opóźnienia w terminie jednego miesiąca od otrzymania takiego żądania.

W przypadku, gdy Podmiot złożył wniosek drogą elektroniczną, powiadomienie zostanie przekazane drogą elektroniczną, chyba że Podmiot zgłosi inaczej.

W przypadku, gdy Firma nie podejmie środków na podstawie wniosku Podmiotu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, powiadomi Podmiot o przyczynach braku takich środków oraz o możliwości wniesienia przez Podmiot skargi do organu nadzorczego i skorzystania z przysługującego mu prawa do środka prawnego przed sądem.

Informacje zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz powiadomienia i środki zgodnie z art. 15-22 i 34 RODO są przekazywane przez Firmę bezpłatnie. Gdy wniosek jest oczywiście niedopuszczalny lub – z uwagi na to, że się powtarza – przesadzony, biorąc pod uwagę koszty administracyjne związane z udostępnieniem żądanych informacji lub powiadomienia lub wykonania żądanego środka, Firma:

a) może naliczyć uzasadnioną opłatę lub

b) może odmówić podjęcia działań na podstawie wniosku.

Zabrze, 25 maja 2018